Pistacia lentiscus

Pistacia lentiscus
  1. Common name(s): Lentisk, Mastic, Mastictree, Masticshrub
  2. Synonyme(s): N/A
  3. Family: Anacardiaceae
  4. Origin: Southeastern Europe, Southwestern Europe, Western Asia, Northern Africa
  5. Edible: Yes

Pistacia lentiscus

Pistacia lentiscus

Pistacia lentiscus

Pistacia lentiscus

Pistacia lentiscus

Pistacia lentiscus

Pistacia lentiscus

Pistacia lentiscus

Pistacia lentiscus

Pistacia lentiscus

Pistacia lentiscus

Pistacia lentiscus

Pistacia lentiscus

Pistacia lentiscus

Pistacia lentiscus

Pistacia lentiscus

Categories: Berries | Shrubs & Trees |