Euonymus europaeus “Albus”

Euonymus europaeus Albus

Euonymus europaeus “Albus”
  1. Common name(s): Spindle – European or Common, Spindle Tree
  2. Family: Celastraceae
  3. Origin: the wild type is native to Europe, Turkey, Caucasus
  4. More infos: all parts of the plant are poisonous

Euonymus europaeus Albus

Euonymus europaeus Albus

Euonymus europaeus Albus

Euonymus europaeus Albus

Categories: Berries | Shrubs & Trees |

More berries:

More species from the Celastraceae family