• brown & green flowers | Shrubs & Trees |

Cotinus coggygria cv.

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria cv.
  1. Common name(s): Smoketree, Smokebush, Fustet
  2. Synonyme(s): N/A
  3. Family: Anacardiaceae
  4. Origin: the wild type is native to Asia, Europe
  5. More infos: USDA zone 6.

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

Related plants: