Cotinus coggygria cv.

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria cv.
  1. Common name(s): Smoketree, Smokebush, Fustet
  2. Family: Anacardiaceae
  3. Origin: the wild type is native to Asia, Europe
  4. More infos: USDA zone 6.

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

Cotinus coggygria

Categories: Brown & Green Flowers | Shrubs & Trees |

More species from the Anacardiaceae family