Yucca rostrata

Beaked Yucca

Yucca rostrata

Yucca rostrata
  1. Common name(s): Beaked Yucca, Big Bend Yucca
  2. Synonyme(s): N/A
  3. Family: Asparagaceae, Agavoideae subfamily
  4. Origin: USA (Texas), Mexico
  5. More infos: N/A

Yucca rostrata

Yucca rostrata

Yucca rostrata

Yucca rostrata

Categories: Agavoideae | Succulents | Shrubs & Trees |