Anthericum liliago

Anthericum liliago

Anthericum liliago
  1. Common name(s): St. Bernard’s Lily
  2. Family: Asparagaceae, Agavoideae subfamily
  3. Origin: Europe to Turkey
  4. More infos: USDA zone 6

Graslilie

Categories: Agavoideae | Garden plants | White flowers | Wildflowers |

More species from the Agavoideae / agave family