Polianthes tuberosa

Polianthes tuberosa
  1. Common name(s): Tuberose
  2. Synonyme(s): N/A
  3. Family: Asparagaceae, Agavoideae subfamily
  4. Origin: probably Mexico

Polianthes tuberosa 1

Polianthes tuberosa 2

Polianthes tuberosa 3

Categories: Bulbs & Tubers |