Categories
Perennials | yellow & orange flowers |

Telekia speciosa

telekia speciosa

Telekia speciosa
  1. Common name(s): Yellow Oxeye
  2. Synonyme(s): N/A
  3. Family: Asteraceae
  4. Origin: Eurasia
  5. More infos: USDA zone 6.