Haworthiopsis attenuata “Enon”

Haworthiopsis (Haworthia) attenuata Enon

Haworthiopsis attenuata “Enon”
  1. Common name(s): Zebra Haworthia
  2. Synonyme(s): Haworthia attenuata “Enon”
  3. Family: Xanthorrhoeaceae, Asphodeloideae subfamily
  4. Origin: the wild type is native to South Africa
  5. More infos: N/A

Haworthiopsis (Haworthia) attenuata Enon

Haworthiopsis (Haworthia) attenuata Enon

Haworthiopsis (Haworthia) attenuata Enon

Haworthiopsis (Haworthia) attenuata Enon

Haworthiopsis (Haworthia) attenuata Enon

Haworthiopsis (Haworthia) attenuata Enon

Haworthiopsis (Haworthia) attenuata Enon

Haworthiopsis (Haworthia) attenuata Enon

Categories: Asphodeloideae | Succulents |