Categories
Nuts & Seeds |

Azuki Bean

Azuki Beans

Azuki Bean
  1. Botanical name: Vigna angularis
  2. Other name(s): Adzuki Bean
  3. Family: Fabaceae
  4. More infos: N/A
Azuki Sprouts
Azuki Beans and Sprouts