• Indoor Plants |
Peperomia pereskiifolia

Peperomia pereskiifolia

Peperomia pereskiifolia

Peperomia pereskiifolia
  1. Common name(s): Radiator Plant
  2. Synonyme(s): N/A
  3. Family: Piperaceae
  4. Origin: South America
  5. More infos: N/A

Radiator Plant

Related plants: