Lysimachia clethroides

Gooseneck Loosestrife

Lysimachia clethroides

Family: Primulaceae, Myrsinoideae subfamily
Origin: Asia (China, Japan, Korea, Russia, Taiwan)

Lysimachia clethroides

Categories: Garden plants | White flowers |

More species from the Myrsinoideae family