Pittosporum tobira “Variegata”

Pittosporum tobira “Variegata” Common name(s): Australian Laurel, Japanese Pittosporum, Mock Orange, Japanese Cheesewood Synonyme(s): N/A Family: Pittosporaceae Origin: the wild type is native to China, Japan, Korea, Taiwan More infos: N/A

Categories: Shrubs & Trees |

More species from the Pittosporaceae family

Pittosporum tobira

Pittosporum tobira Common name(s): Australian Laurel, Japanese Pittosporum, Mock Orange, Japanese Cheesewood Synonyme(s): N/A Family: Pittosporaceae Origin: China, Japan, Korea, Taiwan Edible: No

Categories: Berries | Shrubs & Trees |

More species from the Pittosporaceae family