Allium unifolium

Allium nigrum
  1. Common name(s): One Leaf Onion, American Garlic, Wild Onion
  2. Synonyme(s): N/A
  3. Family: Amaryllidaceae
  4. Origin: USA (California, Oregon) to Mexico
  5. More infos: USDA zone 8

Allium unifolium

Allium unifolium

Categories: Bulbs & Tubers |

More species from the Amaryllidaceae / amaryllis family