Acis autumnalis

Acis autumnalis
  1. Common name(s): Autumn Snowflake
  2. Synonyme(s): Leucojum autumnale
  3. Family: Amaryllidaceae
  4. Origin: South Europe

Acis autumnalis

Categories: Bulbs & Tubers |

More species from the Amaryllidaceae / amaryllis family