Heucherella tiarelloides “Stoplight”

Heucherella tiarelloides Stoplight

×Heucherella tiarelloides “Stoplight”
  1. Common name(s): Foamflower, False Miterwort and others (Tiarella cordifolia); Alumroot, Coral bells (Heuchera ×brizoides).
  2. Family: Saxifragaceae
  3. Origin: Tiarella cordifolia is native to Canada, USA.
  4. More infos: ×Heucherella tiarelloides is a crossing between Heuchera ×brizoides Tiarella cordifolia. USDA zone 4.

    Heuchera ×brizoides = H. americana × H. micrantha × H. sanguinea.

Heucherella tiarelloides Stoplight

Categories: Garden plants | White flowers |

More species from the Saxifragaceae family