Smilax aspera

Smilax aspera Common name(s): Common or Mediterranean Smilax, Rough Bindweed, Sarsaparille Synonyme(s): Smilax aspera ssp. balearica Family: Smilacaceae Origin: Africa, Asia, Europe (Albania, Former Yugoslavia, France, Greece, Italy, Portugal, Spain) Smilax aspera & Tudorella ferruginea

Categories: Red & Pink Flowers | Shrubs & Trees |

More species from the Smilacaceae family

Smilax aspera

Smilax aspera Common name(s): Common or Mediterranean Smilax, Rough Bindweed, Sarsaparille Family: Smilacaceae Origin: Africa, Asia, Europe (Albania, Former Yugoslavia, France, Greece, Italy, Portugal, Spain)

Categories: Vine | White flowers |

More species from the Smilacaceae family