Drynaria quercifolia

Drynaria quercifolia

Drynaria quercifolia
  1. Common name(s): Oak-Leaf Fern, Basket Fern
  2. Synonyme(s): Polypodium quercifolium
  3. Family: Polypodiaceae
  4. Origin: South Eastern Asia, Australia

Drynaria quercifolia

Categories: Ferns |

More species from the Polypodiaceae family