Thiara winteri

Thiara winteri

Thiara winteri
  1. Common name(s): Trumpet Snail
  2. Synonyme(s): N/A
  3. Family: Thiarids (Thiaridae)
  4. Origin: Southeast Asia, Indo-Pacific

Thiara winteri

Thiara winteri

Categories: Water Snails | Molluscs