Thiara winteri

Thiara winteri

Thiara winteri
  1. Common name(s): Trumpet Snail
  2. Family: Thiarids (Thiaridae)
  3. Origin: Southeast Asia, Indo-Pacific

Thiara winteri

Thiara winteri

Categories: Water Snails | Molluscs