Eratigena atrica

Eratigena atrica

Eratigena atrica
  1. Common name(s): Giant House Spider
  2. Synonyme(s): Tegenaria atrica
  3. Family: Agelenidae
  4. Origin: Europe

Eratigena atrica

Tegenaria atrica

Categories: Arachnids