Dendrobates tinctorius azureus

Dentrobates tinctorius azureus

Dendrobates tinctorius azureus
  1. Common name(s): Blue Poison Dart Frog, Blue Poison Arrow Frog
  2. Synonyme(s): Dendrobates azureus
  3. Family: Poison Dart Frogs (Dendrobatidae)
  4. Origin: Sipaliwini (Suriname) to Brazil

Categories: Amphibians